Tomasz Fiertek Blog

March 3, 2012

Lauvasvag

Filed under: Lauvasvag,Norway,Podroze,Travel — Tags: , , , — admin @ 10:22 pm

Lauvasvag

Widok z przystani na farme łososia.

Lauvasvag

Stara rybacka szopa.

Lauvasvag

Powered by WordPress