Tomasz Fiertek Blog

March 3, 2010

Louvre

Filed under: Louvre,Paris,Podroze — Tags: , , — admin @ 11:16 pm

The Dying Slave,  Michelangelo

Pyche and Cupid,  A. Canova

St. Mary Magdalene,  G. Erhart

The Winged Victory of Samothrace

Aphrodite, known as Venus de Milo

Seated Scribe

The Dying Slave,  Michelangelo

Mona Lisa, L. de Vinci

The Club-Footed Boy,  J. de Ribera

Osiem i pół godziny zwiedzania Luwru i zobaczyłem zaledwie cale skrzydło Denon, część Sully i niewielka część skrzydła Richelieu… Podejrzewam, że przydało by się z trzy dni na zwiedzenie tego muzeum.

Eight and half an hour I spent visiting Louvre and I only managed to see one wing called Denon, part of Sully and a small portion of the Richelieu wing.. I suppose that I would need three days to see everything there.

March 2, 2010

Paris

Filed under: Paris,Podroze — Tags: , — admin @ 10:04 pm

Nad wejściem do katakumb powitał mnie napis: Arrete! C?est ici l?Empire de la Mort! (Zatrzymaj się! Tu jest imperium śmierci!)

Above the entrance to the catacombs greeted me such inscription: Arrete! C?est ici l?Empire de la Mort!  (Stop! This is the empire of Death!)

Montmartre – To rejon kontrastów winnic i kamieniołomów, wiatraków i kabaretów, pobożnych mniszek i skąpo ubranych tancerek, królów i komunardów. Dzielnica rzymskich legionów i katolickich pielgrzymów, Degasa i Picassa, zwariowanych pomysłów i dostojnych świątyń.

Montmartre- is the region of contrasts, vineyards, quarries,windmills and cabarets, pious nuns and scantily dressed dancers, kings and Communards. The quarter od Roman legions and Catholic pilgrims. The district of Degas and Picasso, crazy ideas and dignified temples.

Cimetiere Montmartre

Notre Dame

March 1, 2010

Paris

Filed under: Paris,Podroze — Tags: , — admin @ 10:56 pm

I’m in Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

« Newer Posts

Powered by WordPress