Tomasz Fiertek Blog

April 10, 2010

Wierzbie

Filed under: Polska,Wierzbie — Tags: , — admin @ 7:35 pm

Wierzbie wieś założona w 1381 r. przez księcia Władysława II znajduje się tam kościół p.w. św. Leonarda drewniano-murowany typu wieluńskiego wybudowany w 1 poł. XVI w., przebudowany w XVIII w. i remontowany w 1889 r.

In Wierzbie, a village found in 1381 by the prince Wladyslaw II, a beautiful church of St. Leonard is located. It is a stone and wooden church of “wielunski” type built in the 1st half of XVIth century, rebuilt in XVIIIth century and renovated in 1889.

Wierzbie

Okno

Drzwi

Wierzbie

Wierzbie

sw. Leonard

sw. Leonard

Św. Leonard jest patronem dobrego porodu, więźniów, jeńców, chorych i zagrożonych napadem lub kradzieżą.

St. Leonard is the patron saint of a good childbirth, captives, prisoners, sick people and those in danger of robbery or theft.

Wierzbie

Wierzbie

Powered by WordPress