Tomasz Fiertek Blog

May 16, 2014

Kotek

Filed under: wlasne — Tags: , — admin @ 8:00 pm

20140516-IMG_8162

20140516-IMG_8171

May 15, 2014

Kotek

Filed under: wlasne — Tags: , — admin @ 3:00 pm

20140515-IMG_8159

Chyba nie da się oswoić… 😉

20140515-IMG_8161

May 13, 2014

Kotek

Filed under: wlasne — Tags: , — admin @ 6:00 pm

20140513-IMG_8118

May 12, 2014

Kotek

Filed under: wlasne — Tags: , — admin @ 8:00 pm

20140512-IMG_8049

Rudy podjada rybę naszej kotce.

20140512-IMG_8115

May 10, 2014

Brudna szyba

Filed under: wlasne — Tags: , — admin @ 10:00 am

20140510-IMG_8043

Rudy to kolega naszej kotki.

Older Posts »

Powered by WordPress